วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์  สุพรรณบุรี

 

 

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์ อ.สองพี่น้อง

พาเที่ยวรอบโลกที่วัดท่าเจดีย์
วัดท่าเจดีย์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ริมแม่น้ำท่าจีน บนพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคราว 6 ไร่ ปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ และได้รับพระราชทานวิสุงคาม
สีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 สิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นสิ่งก่อสร้าง นอกจากอุโบสถแก้ว ก็จะเป็นงานสร้างจำลองสถานที่สำคัญๆทั่วโลก อย่าง “เมอร์ไลออน”
ประเทศสิงคโปร์ “กังหันลม ฮอลแลนด์” ประเทศเนเธอร์แลนด์ “ฮัลล์สตัทท์” ประเทศออสเตรเลีย “อะโตเมียม” ประเทศเบลเยี่ยม “ลูเซิร์น” ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ และ “หอนาฬิกาบิ๊กเบน” ประเทศอังกฤษ ฯลฯ และกำลังสร้างเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ วัดอยู่ไม่ไกลจากวัดไผ่โรงวัว มีโอกาสลองแวะไปเยี่ยมชมกัน

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

ประวัติวัดท่าเจดีย์
วัดท่าเจดีย์กำเนิดขึ้นจากลูกหลานของคุณย่าบ๊วย ได้แก่ คุณแม่ล้วน ชิดเชื้อ คุณแม่ฟู ใจธรรม คุณเอื้อน พินิจการ คุณเสน่ห์ แก้วสะอาด ได้มอบที่ดินจำนวน 6
ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ณ หมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ท่าเจดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ได้รับอนุญาติให้สร้างวัด มีนายทองสิน ผ่องภักดี ได้ขออนุญาตให้เป็นวัดโดยมีเจดีย์เก่าของคุณย่าบ๊วย อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจึงให้ชื่อว่า "วัดท่าเจดี" เมื่อปี พ.ศ.2541 พระ
ธนู ฐิตธนี น.ธ.เอก วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ได้รับบัญชาจากพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์ ขณะนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มาช่วยก่อสร้างบูรณะสำนัก
สงฆ์ท่าเจดีให้เป็นวัด โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรณ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุไว้บน
ยอดเจดีย์เก่า ต่อมาได้อัญเชิญประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถแก้ว โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดดสระเกศฯ กรุงเทพมหานครฯ ได้เมตตามาเป็น
ประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ และเมตตาช่วยสั่งการอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการประกาศให้เป็นวัดท่าเจดีย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2542 อีกทั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 พระธนู ฐิตธนี น.ธ.เอก วัดใหม่นพรัตน์ ได้รับบัญชาจากพระธรรมมหาวีรานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งให้เป็น
เจ้าอาวาสวัดท่าเจดีย์รูปแรก ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ.2547ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนารถ ฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ.2552 สิ้นงบประมาณ 10 ล้านเศษ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

วัดท่าเจดีย์

ในการที่ทางวัดท่าเจดีย์โดย พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ (ธนู ฐิตธนี) พร้อมคณะกรรมการวัดท่าเจดีย์ ท่านกำนันปิยพงษ์ (พุก) เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน อีกทั้งท่านนันทศักดิ์(เล็ก) แคล้วประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ,พระครูสุวรรณอนโมคุณ เจ้าคณะตำบลต้นตาล วัดทองประดิษฐ์ , พระครูสิริ วัฒนวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง และพระครูปลัดสมชาย อัคคปัญโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง วัดบางซอ จึงประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขออนุญาตจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้น เมื่อวันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2554 รวม10วันเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของอุโบสถวัดท่าเจดีย์ตามพระบรมราชานุญาต และเป็นการรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้นมาพร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์สืบต่อไป ฯ

วัดท่าเจดีย์ ทางหลวงหมายเลข 3422 ตำบล บางเลน อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

ค่าพิกัด GPS    14.154036, 100.127665

แผนที่ การเดินทาง วัดท่าเจดีย์  สุพรรณบุรี

วัดท่าเจดีย์  สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

https://goo.gl/maps/JpkVS6JGbptFhe786

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 05/10/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other