ขุนหลวงพะงั่ว

 

ขุนหลวงพะงั่ว

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว
และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี
Khun Luang Pa Ngua
and Suphan Buri Historical Sculpture Hall

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี เป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติของขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ และบันทึกประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านภาพประติมากรรมสำริดที่มีความยาวกว่า 88 เมตร ถือว่ายาวมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมเทคโนโลยีแสง เสียงประกอบการจัดแสดงอย่างงดงาม

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

ภาพประติมากรรมสำริดนูนสูงและนูนต่ำจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่เป็นรูปวงรี แบ่งเป็น 9 ตอน ตั้งแต่ชุมชนแรกเริ่มสุพรรณบุรี แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พิธีกรรม ความเชื่อ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมในจ.สุพรรณบุรีเมื่อ 4,000-2,500 ปีมาแล้ว และภาพโบราณวัตถุสำคัญจากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เช่น ภาชนะมีนม ภาชนะมีเขา ภาชนะสามขา

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

อู่ทอง...เครือข่ายการค้าข้ามภูมิภาค แสดงถึงการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองกับพ่อค้าจากชุมชนใกล้เคียงและพ่อค้าชาวต่างชาติ ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวอาหรับ และชาวจีน เมืองโบราณอู่ทองเป็นหนึ่งในชุมทางการค้าสำคัญของลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำท่าจีน และเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางการค้าทางน้ำสำคัญดินแดนสุวรรณภูมิ

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

ถัดมาแสดงถึงการรับวัฒนธรรมศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากประเทศอินเดีย ก่อให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เรียกว่า“วัฒนธรรมทวารวดี” ด้วยความเคารพและศรัทธาในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองสร้างศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนา ได้แก่ ธรรมจักรและศิวลึงค์

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

ก่อนเข้าสู่ร่องรอยพุทธศาสนามหายาน แสดงให้เห็นถึงการเดินทางมายังปราสาทเนินทางพระ ศาสนสถานในศาสนาพุทธแบบมหายาน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมสมัยบายน เพื่อทำการสักการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญในพุทธมหายาน

ขุนหลวงพะงั่ว

ต่อเนื่องสู่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวของขุนหลวงพะงั่วเจ้าเมืองสุพรรณภูมิทรงนำกองทัพออกสู้ศึกกับอาณาจักรขอมจนได้รับชัยชนะ และแสดงภาพเจดีย์วัดไก่เตี้ย เจดีย์ก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยมรูปแบบเอกลักษณ์ของเจดีย์สมัยก่อนการสถาปนาอยุธยา และภาพแหล่งเตาบ้านบางปูน แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี

ขุนหลวงพะงั่ว

เจ้านครอินทร์

ภาพประติมากรรมเล่ามาถึง เหตุการณ์การเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนที่รุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์)

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

จากนั้นพาเข้าสู่สมรภูมิยุทธหัตถี แสดงเหตุการณ์การกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ณ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี หัวเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี และพระบรมรูปของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จฯ สักการะบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี พร้อมด้วยคณะเสือป่ารักษาพระองค์ จนถึงปัจจุบันเมืองสุพรรณบุรี แสดงเหตุการณ์ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลาในรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พระราชประวัติของขุนหลวงพะงั่ว

ขุนหลวงพะงั่ว กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ เสด็จพระราชสมภพ พ.ศ. 1853 ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ฉลาด มีหัวใจนักรบ ดูแลทหารและไพร่ฟ้าประชารษฎร์อย่างดี ทรงนำกองทัพออกสู้ศึกกับอาณาจักรขอมจนได้รับชัยชนะ ทรงยกกองทัพสุพรรณภูมิ ไปยึดอำนาจอยุธยาจากพระราเมศวร เสด็จขึ้นเสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 ของกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1913 เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วได้ยกทัพไปรบเมืองเหนือหลายครั้ง โดยเฉพาะการยึดเมืองชากังราวและเมืองพิษณุโลก ... พ.ศ.1931 ทรงยกทัพขึ้นไปชากังราวอีกครั้ง และเสด็จสวรรคตระหว่างเดินทัพกลับ รวมเวลาที่ทรงครองราชย์ 18 ปี พระนามขุนหลวงพะงั่วนั้น สันนิษฐานได้ว่าทรงเป็นพระราชโอรสในลำดับที่ 5 เพราะการนับลำดับลูกชายในเอกสารโบราณเรียงลำดับคือ อ้าย ยี่ สาม ไส งั่ว ลก เจ็ด แปด เจ้า จ๋ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขุนหลวงพะงั่ว

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ :
0-3553-5330
เวลาทำการ : วันพุธ-วันอาทิตย์
09.00-16.00 น.
(หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์ )

แผนที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 

ค่าพิกัด GPS 14.516910, 100.133676

*** อาคารตั้งอยู่ด้านหลังของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 09/07/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ