มูลนิธิข้าวขวัญ

 

 

โครงการเดินเพื่อผู้ป่วย Cannabis Walk Thailand อ.เดชา ศิริภัทร


เส้นทางเดินและจุดแวะพัก " โครงการเดินเพื่อผู้ป่วย (Cannabis Walk Thailand)"

มูลนิธิข้าวขวัญ

มูลนิธิข้าวขวัญเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2527 มูลนิธิข้าวขวัญ ได้เริ่มต้นจากโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนั้นอยู่กับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ( ATA )
ปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อตั้งองค์การใหม่ขึ้นมาในนาม ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม ( Technology for Rural and Ecological Enrichment : TREE )

ปี พ.ศ. 2541 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ โดยมีสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแต่อดีต พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตรก้าวหน้า ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว (Green Revolution ) ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตจากภายนอก จนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ในเขตเทศบาลท่าเสด็จ ต. สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ. เดิมบางนางบวช และ อ.ดอนเจดีย์ รวมทั้งเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศกว่า 50 เครือข่าย

http://www.khaokwan.org/khaokwan.html

ข้าวขวัญ สุพรรณ อำเภอเมือง ข้าวเกษตรอินทรีย์  ของดีเมืองสุพรรณ
ประเทศไทย ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ แต่ละปีประเทศไทย มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด เป็นอาหารให้คนไทยทั้งประเทศ และส่งไปขายยังต่างประเทศ ให้ได้ลิ้มลองรสชาดของข้าวไทย แต่จะมีใครเคยมองถึง วิธีการผลิต ก่อนจะมาเป็นข้าวสวยแสนอร่อยในจาน
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแต่อดีต พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตรก้าวหน้า ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว (Green Revolution ) ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตจากภายนอก จนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค
ข้าวขวัญสุพรรณ เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นตามแนวทางข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลูกโดยเตรียมดินปกติ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติ .......

 


ประวัติการเกิดขึ้นของข้าวขวัญสุพรรณ

 เริ่มจากมูลนิธิข้าวขวัญ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์  ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง รสชาติอร่อย เป็นการผสมพันธุ์กันระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวนาปรัง เพื่อให้พันธุ์ข้าวที่ได้นั้นสามารถปลูกในระบบนาปรัง และมีการปลูกทดสอบถึง 8 ครั้ง จากนั้นจึงแจกให้ชาวนานำไปปลูกทดสอบและคัดเลือกต่อในพื้นที่ บ้านลุ่มบัว อ.เมือง เป็นจำนวน 5 สายพันธุ์  187 ตัวอย่าง โดยมีพันธุ์ ขาวตาเคลือบ เหลืองอ่อน เจ๊กเชยเบา พญาชม มะลินาปรัง ซึ่งเมื่อต้นข้าวออกรวงก่อนเก็บเกี่ยว ได้มีเกษตรกร 127 รายจาก 18 จังหวัด มาทำการคัดเลือกตัวอย่างที่ชอบคนละ 15 ตัวอย่าง นำไปปลูกทดสอบที่บ้านลุ่มบัว อ.เมือง 15 ตัวอย่าง และบ้านดอน อ.อู่ทอง 15 ตัวอย่าง
  
หลังจากนั้นได้มีการจัดเวทีทดสอบคุณภาพการหุงต้มให้ชิม และคัดเลือกข้าวที่อร่อยและคุณภาพดี มีผู้บริโภคและตัวแทนโรงสีเข้าร่วม จำนวน 117คน ตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ขาวตาเคลือบ37  เจ๊กเชยเบา21  และเหลืองอ่อน13  สู่การเป็นข้าวขวัญสุพรรณ และทำการปลูกสายพันธุ์ละ 5 ไร่ เพื่อเป็นพันธุ์ขยายโดยเกษตรกร  โดยเกษตรกรปลูกข้าวขวัญสุพรรณ (ขาวตาเคลือบ) 125 ไร่ จำนวน 14 ราย มูลนิธิข้าวขวัญดูแลการปลูก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณและสมาคมโรงสีข้าว เป็นผู้รับซื้อภายใต้แบรนด์ “ข้าวขวัญสุพรรณ”

ในโครงการความร่วมมือนี้ ได้มีกลุ่มภาคีร่วม อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิข้าวขวัญ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกรชาวนา ซึ่งได้มีการทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อพัฒนาเป็นข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปลอดจากสารเคมีฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี และนำมาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งในบันทึกความร่วมมือนั้น ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเกษตรกร และมูลนิธิข้าวขวัญ โดยในพิธีลงนามข้อตกลงนั้น ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธาน และร่วมลงนามเป็นสักขีพยานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการก็คือ “ความรับผิดชอบร่วมกันของภาคีร่วม เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม และเจริญก้าวหน้ามั่นคง ตามโครงการที่กำหนดไว้”
   การคาดการการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณเดือน กรกฎาคม จะเริ่มดำเนินเก็บเกี่ยวได้ พันธุ์ที่เพาะปลูกคือพันธุ์ขาวตาเคลือบ โดยมีพื้นที่เพราะปลูกอยู่ที่อำเภออู่ทองและอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 150 ไร่ คาดว่าจะผลผลิตประมาณ 150 ตัน ซึ่งจะนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อขายประมาณ 100-120 ตันข้าวเปลือก โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว หจก. ต.ทวีรุ่งเรือง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแปรรูป และบรรจุถุง โดยที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย ซึ่งการดำเนินการจัดทำโครงการ “ความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี” นี้ได้ดำเนินการโดยการระดมทุนจากผู้สนใจ แบ่งเป็น 100 หุ้น ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีข้อตกลงคือเราจะจ่ายเงินมัดจำให้กับผู้ปลูกข้าวก่อน 2 เปอร์เซ็นต์ และจะรับซื้อในราคาประกันของรัฐบาลและเพิ่มเงินให้อีก 1,000 บาท ทั้งนี้ในการขายหุ้นเพื่อระดมทุนนั้น ก็เพื่อนำมาเป็นทุนในการซื้อข้าวจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดจำหน่าย โดยในการดำเนินโครงการนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในฤดูกาลนี้ทั้งสิ้น 15 ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเก็บเกี่ยว ภายในเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2555 และสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ ประมาณเดือน ตุลาคม 2555 ในส่วนของผู้ถือหุ้น นั้น มีทั้งหมด 21 ราย โดยจัดสรรตามความสมัครใจในการซื้อหุ้น

   มาจนถึง ณ ปัจจุบัน เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยว จนครบทุกแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการ และได้ทำการแปรรูปเป็น ข้าวสารสต๊อกไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการบรรจุถุง โดยวิธีการบรรจุแบบสุญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ ซื้อ ขาย ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีร่วมในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน “ข้าวขวัญสุพรรณ” เพื่อออกสู่ตลาด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ต่อไป

มูลนิธิข้าวขวัญ
13/1 ม.3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ1 ซ.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สพรรณบุรี 72230
office : 13/1 Mho 3 Tedsaban Tha saded1 Road, Soi 6 Tambon Sarkaew Muang District, Suphanburi Province Thailand 72230
Tel. 035-597193,
081 587 3537
E-mail : khao-kwan@hotmail.com

www.khaokwan.org

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

ค่าพิกัด GPS 14.508981, 100.031145

 

Last modified: 11/06/19

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other