จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 

 
หอเกียรติยศ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

อำเภอเมือง
  อาคารแบบทันสมัยตั้งอยู่ด้านหลัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตของ นายบรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงปัจจุบัน รูปแบบที่นำเสนอ น่าสนใจ ด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หุ่นจำลอง ประกอบแสงสีเสียง ตลอดทางเดิน จัดทำเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็ก ห้องจำลองบ้านเก่าในตลาดทรัพย์สิน... ห้องแสดงการเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพ.. ห้องแสดงชีวิตเริ่มต้นของกิจการ จนกระทั้งก้าวเข้าสู่การเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
วันอาทิตยฺที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00
วัดเทพศิรินทราวาส

ติดตามข่าวสารได้ที่ ... ร่วมไว้อาลัย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

Tower of Honour, H.E. Mr. Banharn Silpa-Archa
the 21st Prime Minister of Thailand

The storey building displays the background of Mr. Banharn Silpa-Archa from his childhood to his appointment as Prime Minister. The tower was established as an agency attached to the National Archives of Thailand, Fine Arts Department, with an objective to be a place for historical education of Thai politics, as well as set an example of a good way of living for youth.

หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ดำเนินการออกแบบโดยกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในจัดแสดงประวัติและผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่วัยเด็ก กระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หอเกียรติยศ
ฯ ประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน

อาคารจัดแสดงชั้นที่ 1
จำลองบรรยากาศร้าน “ย่ง หยู ฮง” ในตลาดสุพรรณบุรี ประมาณ พ.ศ. 2487 แสดงภาพชีวิตวัยเด็กและหน้าที่รับผิดชอบที่เด็กชายบรรหารในวัย 12 ปี มีต่อครอบครัว เรื่องราวของนักสู้ชีวิตจากสุพรรณบุรีที่ช่วยพี่ชายทำงานจนกระทั่งภายหลัง ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง จนมีฐานะมั่นคง การจัดแสดงช่วงเวลาสำคัญต่างๆ ในชีวิตของนายบรรหารก่อนเข้าสู่การเมือง เช่น อุปสมบท สมรส และจัดแสดงผลงานด้านต่างๆ ที่นายบรรหารให้ความช่วยเหลือและพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ชีวิตทางการเมือง รวมทั้งบทบาททางการเมือง

อาคารจัดแสดงชั้นที่ 2
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 การจัดแสดงผลงานและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ขณะ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตลอดจนเกียรติคุณต่างที่ท่านได้รับ

เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.
035-53 5119 - 21
โทรสาร 035-535120


ประวัติ นายบรรหาร ศิลปอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย
นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ( แต่ที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์คือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของนาย เซ่งกิม และนางสายเอ็ง แซ่เบ๊ เดิมมีชื่อว่า นายเต็กเซียง แซ่เบ๊ (马德祥)
สมรสกับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ
ศิลปอาชา และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส.ปาริชาติ ศิลปอาชา

นายบรรหารจบการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือชั้นมัธยม
ที่โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย แต่ต้องหยุดเรียนไป เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง หัน
ไปทำงานกับพี่ชาย และก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเอง เป็นตัวแทนจำหน่าย
คลอรีนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จนมีฐานะร่ำรวย

ต่อมาเมื่อนายบรรหารเป็นนักการเมืองแล้ว จึงเริ่มเรียนหนังสือต่อจนจบปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. 2529 และศึกษาต่อปริญญาโทนิติศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยเดียวกัน

ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การทำงานทางการเมือง
เมื่อปี พ.ศ. 2552 นายบรรหาร เข้าสู่วงการเมืองจากการชักชวนของนายบุญเอื้อ ประเสริฐ
สุวรรณ ตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 และเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2518 ก่อนที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2519 และ ได้รับ
เลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง ต่อมานายบรรหารขึ้น
ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคชาติไทย ในปี พ.ศ. 2523

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 นายบรรหารได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทย และเป็นผู้นำ
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร

การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 นายบรรหาร ศิลป
อาชา ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคได้รับเลือก
ตั้งมากที่สุด ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ทำให้นายบรรหาร ได้ดำรงตำแหน่งเป็น นายก
รัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย พร้อมควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อีกตำแหน่งหนึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 รวมระยะ
เวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน ได้สมญาว่า "มังกรสุพรรณ" หรือ "มังกรการเมือง" เนื่องจากมีลักษณะคล้าย "เติ้งเสี่ยวผิง" อดีตผู้นำจีน

ผลงานที่สำคัญ
นายบรรหาร ศิลปอาชามีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศตัว เพื่อทำงานให้แก่ประเทศ
ชาติบ้านเมือง เป็นนักบริหารที่รับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งจากบุคคลรอบข้างและทีมนักวิชาการ
นอกจากนั้นยังรู้จักประสานงานและติดตามงานตรวจสอบอยู่เสมอ ผลงานที่โดดเด่นเป็นการ
ส่วนตัวคือการสร้างสิ่งต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่โรงเรียนต่างๆ รวมถึงการให้ทุน
การศึกษา ตึกคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆ วัด สวนดอกไม้ ตามถนนต่างๆ หอนาฬิกา
อาคารสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเล่นการเมืองระดับประเทศ

นายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 04.42 น. ด้วยอาการสงบในวัย 83 ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการภูมิแพ้ หอบหืด กำเริบ ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ค่าพิกัด GPS   14.516910, 100.133117


คนดีศรีสุพรรณ

ห้องคนดีศรีสุพรรณ
สอบถามข้อมูล


เปิดบริการ วันพุธ ถึง วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 16.00
โทร 035-535119-21
ไม่เสียค่าเข้าชม


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 19/08/19
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery